İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
  • Neredeyim :

İç Denetimin Ayırdedici Özellikleri

İç denetim fonksiyonunun mevcut denetim anlayışımızda ve uygulamada yer almayan farklı nitelik ve özellikleri şunlardır:

 

1. İç denetim faaliyetlerinin risk odaklı yürütülmesi esastır.

Risk odaklı denetim; yürütülen faaliyetlere ilişkin risk faktörlerinin tanımlanması, risk seviyelerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yüksek risk içeren alanlara denetim önceliğinin verilmesidir.

 

Risk esaslı denetimde amaç; denetim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve riskli alanlara yoğunlaşarak yönetime yapılan katıkının en üst seviyeye çıkartılmasıdır.

 

2. Sürekli meslek-içi eğitim zorunludur.

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, iç denetçilere, her yıl asgari yüz saat meslek içi eğitim sağlanması öngörülmüştür.

 

3. Sistematik ve süreklidir.

İç denetim, üç yıllık plan ve yıllık programlar dahilinde yapılır. İç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetimin kapsamını, denetlenecek alan ve konuları, ihtiyaç duyulan işgücü ve diğer kaynakları içerecek şekilde üç yıllık iç denetim planı ve iç denetim planıyla uyumlu yıllık iç denetim programları hazırlanır.

 

4. Denetim standartları ve meslek ahlak kuralları vardır.

İç denetim faaliyetleri, İç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülür; standartlarda öngörülmeyen durumlarda Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) belirlemiş olduğu Uygulama Önerilerine uyulması tavsiye edilmektedir.

 

5. Çalışma ve raporlama standartları vardır.

İç denetimin sürecini içeren genel çerçeve ve her bir iç denetim uygulamasına ilişkin ilkeler Kamu İç Denetim rehberinde; iç denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenecek raporların şekil ve içerikleri ise Kamu İç Denetim Raporlama Standartları ile belirlenmiştir. Bu rehber ve standartlara uyulması zorunludur.

 

6. İç denetçilerin meslek içinde yükselmeleri yazılı kurallara bağlanmıştır.

İç denetçilerin sertifikaları, göreve başladıkları tarihten itibaren ilk beş yıllık dönem ile sonraki her üç yıllık dönemler için; meslek içi eğitim programları, yazılan raporlar ve diğer çalışmalar, yayımlanmış makale ve kitaplar, başarı ve takdirnameler, eğiticilik faaliyetleri, yabancı dil bilgileri, eğitim durumları bakımından Kurul tarafından yayımlanan Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullere göre derecelendirilir.

 

7. İç denetim birimleri arasında koordinasyon ve uygulama birliğini sağlayan bir üst kurul mevcuttur.

İç denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini düzenlemek, izlemek, geliştirmek, uyumlaştırmak ve koordine etmek üzere bağımsız ve tarafsız bir organ olarak kurulmuştur.