İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
  • Neredeyim :

Temel Politika ve Öncelikler

 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER


İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesinde,  Uluslararası alanda modern denetim yaklaşımı olarak kabul gören iç denetimin, kamu idarelerinde sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi ile yönetime değer katması amacıyla aşağıdaki stratejik amaçlar belirlenmiştir.
Tüm Kamu İdarelerinde İç Denetim Birimlerinin Yapılandırılması Tamamlanacaktır.
• Teşkilat kanunlarında düzenleme yapılıncaya kadar, çıkarılacak çerçeve bir kanunla tüm idarelerde iç denetim birimlerinin kurulması ve iç denetim birimlerinin idare teşkilat şemalarındaki yerlerinin ve iç denetim birimi yönetiminin, iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacak şekilde organize edilmesi
• İç denetim birimi başkanlığına en uygun kişinin seçilmesi ve birim başkanlığına ilişkin görev/kadro ilişkisinin yasal statüsünün güçlendirilmesi
• İdarelere tahsis edilen iç denetçi kadrolarına yetkin ve kurumun ihtiyaçlarına uygun nitelikte atamaların yapılması
• Kamu idarelerinin faaliyetlerinin niteliğine göre farklı disiplinlerden gelen iç denetçilerin istihdam edilmesi
• Bilgi sistemleri kullanan idarelerde, BT denetimi gerçekleştirebilecek niteliğe sahip iç denetçilerin de istihdam edilmesi
• İdarelerin iç denetim yönergelerini, Kurulun düzenlemeleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirmesi ve gerektiğinde güncellemesi
İç Denetim Faaliyetlerinin Etkin Bir Şekilde Planlanması ve Uygulanması Sağlanacaktır.
• Üst yönetim ve denetlenen birimler nezdinde, iç denetim birimlerinin idare içerisindeki fonksiyonları ve yaratacağı katma değer hakkında farkındalık oluşturma faaliyetlerine devam edilmesi; iç denetim birimi başkanları ve iç denetçilerin, hem üst yönetimle hem de denetlenen birim yöneticileriyle yeterli ve sağlıklı bir iletişim içerisinde bulunması ve paydaşların beklentilerini dikkate alan bir anlayış içinde faaliyet göstermesi
• Yüksek ve orta riskli olarak belirlenen denetim alanlarının tamamının bir plan döneminde denetlenebilmesi amacıyla, bir plan dönemine ilişkin toplam denetim kaynağının en az % 60’ının güvence/denetim görevlerine tahsis edilmesi
• Güvence (denetim) faaliyetleri yanında danışmanlık hizmetlerine de yeterli kaynak ayrılmasını sağlayacak şekilde iç denetim plan ve programların hazırlanması
• Sistem denetimi, uygunluk denetimi ve mali denetime öncelik verilmesi; bilgi sistemleri hakkında yeterli eğitim almış iç denetçilerin varlığı halinde, bilgi teknolojileri denetimleri de yapılması
• Yeterli sertifika düzeyine sahip iç denetçilerin bulunduğu kurumlarda performans denetimi çalışmalarına başlanması
• Yürütülen denetimlerde ihtiyaç duyulması halinde başka idare iç denetçileri ile idare içi ve dışı uzman kişilerden yararlanılması
• İç denetim çıktılarının kalitesini artırmak amacıyla, gözetim faaliyetlerine önem verilmesi ve her bir denetim görevinde gözetim faaliyetinin yeterli ve etkin bir şekilde yürütüldüğünden emin olunması
• Danışmanlık faaliyetlerinde, idarelerin iç kontrol eylem planları kapsamındaki risk yönetimi ve iç kontrol sistem ve süreçlerinin oluşturulması ve geliştirilmesinin desteklenmesine öncelik verilmesi
• İzleme ve iç değerlendirme faaliyetlerine, iç denetim plan ve programlarında yeterli denetim kaynağının tahsis edilmesi
  İç Denetim Faaliyetlerinin Niteliği Geliştirilecektir.

• İç denetime ilişkin düzenlemelerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve bu alandaki uluslararası gelişmeler de dikkate alınarak mevzuat ile standart ve yöntemlerin revize edilmesi
• İç denetçilerin yetkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda meslek içi eğitimlere devam edilmesi
• İç denetim faaliyetlerinin mevzuata, Kamu İç Denetim Standartlarına ve Meslek Ahlak Kurallarına göre yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek ve düzeltici ve geliştirici hususları idarelere raporlamak ve yol göstermek amacıyla dış kalite değerlendirme faaliyetlerine devam edilmesi
• Kurul tarafından iyi uygulama örnekleri tespit edilerek, bunların yaygınlaştırılmasının sağlanması
• İdarelerde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik dış denetim katkısının üst düzeye çıkarılması amacıyla, Kurul ve iç denetim birimlerinin Sayıştayla işbirliğinin artırılması
• Kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından iç denetim birimlerinin eğitim ihtiyaçlarının öncelikli olarak, başka idare iç denetim birimlerinden yardım alarak karşılanması, sonrasında gerekli olması halinde, meslek örgütleri ile iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim konularında tecrübe ve uzmanlığı olan kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yoluyla karşılanması
• İç denetim alanında akademik çalışması olan kişi ve kurumlarla işbirliği yapılması ve bu alandaki çalışmaların teşvik edilmesi
• İç denetim alanında model teşkil eden ülkelere belirli programlar dahilinde çalışma ziyareti düzenlenmesi

İç Denetim Faaliyetlerinin Etkili Bir Şekilde Uyumlaştırılması ve Koordine
Edilmesi Sağlanacaktır.

• Kurulun kurumsal kapasitesinin mevcut ve öngörülen ihtiyaçlar doğrultusunda merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu yürütecek şekilde güçlendirilmesi
• İçDen’in tüm idarelerde en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi
• İçDen’i geliştirme süreci içerisinde mali, performans ve BT denetimlerine ilişkin özelliklerin ve veri analizi kabiliyetlerinin eklenmesi
• İçDen kapsamında mahalli idareler ile yükseköğretim kurumları için ortak kütüphanelerin oluşturulması
• Politikaların belirlenmesi, karşılıklı beklentilerin açıklığa kavuşturulması ve olası problemlerin çözümü amacıyla, Kurul ve iç denetim birimleri arasında yakın işbirliği sağlanması
• Kurul internet sayfasının iç denetim birimlerince aktif olarak kullanılabilecek bir biçimde zenginleştirilmesi
• E-eğitim modülleri içeriğinin güncelleştirilmesi