İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI


Tüketim Malzemeleri Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci

 

Tüketim malzemeleriyle ilgili giriş, çıkış, sayım, devir ve yıl sonu işlemleri, web tabanlı “Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS)” üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sisteme görevli taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kendi şifresi ile giriş yaparak, tüm işlemleri sistemin yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

 

Sisteme girildikten sonra Yardım kısmı tıklandığında açılan kısımda, web tabanlı Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu bulunmaktadır.

 

İşlem sürecinde kullanılan formatlar ve açıklamaları Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer almaktadır. Yönetmelik ve ekleri www.muhasebat.gov.tr internet adresinin mevzuat kısmında yayımlanmıştır.

 

GİRİŞ İŞLEMLERİ

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

SAYIM İŞLEMLERİ

DEVİR İŞLEMLERİ

YIL SONU İŞLEMLERİ

 

A- GİRİŞ İŞLEMLERİ

 

Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş kaydedilir. Giriş kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. Bu belgenin tarih ve sayısı taşınır işlem fişine kaydedilir.

 

1.Önceki yıldan devren gelen tüketim malzemelerinin giriş kaydının yapılması

Bakanlığımızca kullanılan Mali Kaynaklar Yönetim Sisteminde kayıtlı olan tüketim malzeme deposu hesabı yıl sonunda bir sonraki yıla otomatik olarak devredilir. Bu işlemi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi yıl sonunda Mali Kaynaklar Yönetim Sisteminde, “Tüketim Malzemeleri” başlıklı menüde yer alan “Yıl Sonu Devri” başlığına tıklayarak yapar.

 

2.Tüketim malzemesi ihtiyacının belirlenmesi ve satın alma birimine bildirilmesi

Bir önceki yılda kullanılan tüketim malzemesi miktarı ve ambarda mevcut bir önceki yıldan devreden malzeme miktarı göz önünde bulundurularak, ayrıca % 20 oranında asgari stok seviyesi eklenerek yılı için öngörülen tüketim malzemesi miktarları belirlenir ve oluşturulan bir tabloya yazılır. Bu tabloda yer alan miktarlar kadar tüketim malzemesi alımı yapılması için, satın alma birimine tablonun ekinde bulunduğu bir yazı gönderilir.

Tüketim Malzemesi İhtiyaç Listesi formatı

 

3.Yıl içinde satın alınan tüketim malzemelerinin giriş kaydı

 3.1-Satın alınan tüketim malzemelerinin, muayene ve kabulü için harcama yetkilisi tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan  “Muayene ve Kabul Komisyonu” oluşturulur. Mal alımlarında uygulanacak muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usuller Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte düzenlenmiştir. Yönetmelik metni Kamu İhale Kurumunun www.ihale.gov.trinternet  sitesinde yer almaktadır.

 

3.2-Komisyon tarafından muayene ve kabulü yapılan tüketim malzemeleri, fatura bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisince ambara alınır.

  

3.3-Satın alınan tüketim malzemeleri, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından teslim alındıktan sonra 3 nüsha olarak giriş kaydına esas “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir.  Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağının tarihi ve sayısı, fatura veya fatura yerine geçen belgenin tarihi ve sayısı ile satıcı firma bilgileri ve satın alınan malzemelerin taşınır kodları taşınır işlem fişine yazılır.

 

Taşınır kod listesi www.muhasebat.gov.tr internet adresinin mevzuat kısmında yayımlanmıştır.

 

3.4-Taşınır İşlem Fişinin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyonu tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte sıralı bir şekilde dosyalanır.

Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı formatı

 

4. Bağış veya yardım yoluyla edinilen taşınırların giriş kaydı

 4.1-Bağış veya yardım yoluyla edinilen tüketim malzemeleri tutanakla teslim alınır.

 

4.2- Değeri belli olmayan taşınırların kayda esas teşkil edecek değerinin tespiti için Değer Tespit Komisyonu oluşturulur. Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur.

Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer esas alınır.

 

4.3-Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından 3 nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Giriş kaydına esas dayanak belgenin tarihi ve sayısı (teslim tutanağı) ile bağış yapan taşınır işlem fişine yazılır.

 

4.4-Taşınır İşlem Fişinin birinci nüshası bağış veya yardım edene verilir veya bir üst yazı ekinde gönderilir. Bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Bir nüshası da tutanakla birlikte birimde dosyalanır.

Bağış tutanağı formatı

 

5. İade edilen taşınırların giriş kaydı 

 5.1-Kullanıma verilen tüketim malzemeleri, herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde iadeyi yapan şube yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir.

 

5.2-Fişin birinci nüshası taşınırları iade eden şube yetkilisine verilir. Bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Bir nüshası da birimde dosyalanır.

Ambara İade Edilen Tüketim Malzemelerine İlişkin Tutanak formatı

 

6. Devir alınan taşınırların giriş kaydı

 6.1-Başka bir harcama biriminden devralınan tüketim malzemeleri, devreden harcama biriminin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak 3 nüsha olarak düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir.

 

6.2-Fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden birimin çıkış kaydına esas Taşınır İşlem Fişine bağlanmak üzere gönderilir. Bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Bir nüshası da birimde dosyalanır.

 

7. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydı

 7.1-Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde, söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

 

7.2-Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Bir nüshası da birimde dosyalanır.

 

8- Tüketim Malzemeleri Defterinin tutulması

 Tüketim Malzemeleri Defteri, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır. Taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş ve çıkışı yapılan tüketim malzemeleri, Mali Kaynaklar Yönetim Sisteminde mevcut tüketim malzemeleri  defterine sistem üzerinden otomatik olarak kayıt edilmektedir.

Mali Kaynaklar Yönetim Sisteminin Raporlar bölümünde bulunan “Tüketim Malzemeleri Defteri” kısmı tıklanarak deftere erişilmekte ve istenirse rapor olarak çıktısı da alınabilmektedir.

 

9. Giriş kaydı sonrası muhasebeye bildirim 

Satın alınarak giriş işlemleri yapılan taşınırlar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde; diğer şekillerde edinilen taşınırlar için ise  Taşınır İşlem Fişinin düzenlenmesinden itibaren en geç 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine (Merkez Saymanlığa) bir üst yazı ekinde gönderilir.

 

C- ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

 

Tüketim için verilen malzemeler ile başka harcama birimlerine ya da ambarlarına devredilen tüketim malzemeleri, kullanılamaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı hallerindeçıkış kaydedilir. Çıkış kayıtları Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. Bu belgenin tarih ve sayısı taşınır işlem fişine kaydedilir.

 

1. Taşınır istek belgesinin düzenlenmesi

Tüketim malzemelerine ihtiyaç duyan birim yetkilisi tarafından “Taşınır İstek Belgesi”  düzenlenerek Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine verilir.

 

2. Tüketim suretiyle çıkış kaydı

Tüketim malzemeleri Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle çıkış kaydedilir. Taşınır istek belgesinin tarih ve sayısı, taşınır işlem fişinin “Dayanağı belgenin tarihi ve sayısı” bölümüne sistem üzerinde kaydedilir.

Çıkış kaydına esas taşınır işlem fişleri numara sırasına göre dosyasında saklanır. Tüketim malzemeleri çıkış kayıtları ambarlara girişlerdeki öncelik sırası dikkate alınarak “ilk giren ilk çıkar” esasına göre giriş bedelleri üzerinden yapılır.

 

3. Devir suretiyle çıkış kaydı

Bedelsiz olarak başka harcama birimlerine ya da ambarlara devredilen taşınırların çıkışı, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği harcama birimine verilir. Aynı idarenin muhtelif ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Ancak bu fişler muhasebe birimine gönderilmez.

Harcama birimleri arasında taşınır devrine ilişkin onay formatı

 

4. Kullanılamaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedenleriyle çıkış kaydı

 4.1-Bu hallerin vukuunda, kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılarak sonuçları ayrı bir tutanakta belirtilir ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 5 inci maddesi hükmüne göre işlem yapılır. Yönetmeliğin 5. maddesi hükmü gereği,  kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları, yapılacak diğer işlemler hakkında yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir. Yönetmeliğin 13. maddesinde, değer tespit komisyonunun, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulacağı öngörülmüştür.

 

4.2-Tüketim malzemelerinin ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır. Tutanak üç nüsha düzenlenir. Tutanak komisyon kurulmasına gerek görülmeyen hallerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, komisyon kurulan hallerde komisyon üyeleri tarafından, sayım sırasında ise sayım kurulu tarafından imzalanır; harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. 

 

Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının kimin tarafından onaylanacağı, Parasal Sınırlar ve Oranlar hakkında yılı genel tebliğ ile belirlenmektedir. Tebliğe göre; Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in D bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayı ile yapılacaktır. Devir, satış, imha, hurdaya ayırma ve terkin işlemlerinin birden fazla taşınırı ihtiva etmesi halinde söz konusu limitler taşınır bazında değil, işlem bazında uygulanacaktır.

 

4.3-Onaylanan tutanağın bir nüshası çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen taşınır işlem fişi ekine bağlanır, bir nüshası taşınır işlem fişi ekinde muhasebe birimine gönderilir, diğer nüshası ise dosyasında muhafaza edilir.

 

5. Çıkış kaydı sonrası muhasebeye bildirim

Muhasebe kayıtlarında “150- İlk Madde ve Malzemeler” hesabında izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Bunların yerine, 3 aylık dönemler itibariyle kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi (Dönemsel Çıkış Tutanağı), en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar bir üst yazı ekinde Genel Müdür tarafından muhasebe birimine gönderilir.

 

D- SAYIM İŞLEMLERİ

 

Kamu idarelerine ait Taşınırların Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yılsonlarında ve Harcama Yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayımı yapılır.

 

1- Taşınır sayımları, Harcama Yetkilisince, kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de katılımıyla, en az üç kişiden oluşturulan sayım kurulu tarafından yapılır.

 

2- Sayıma başlanmadan önce, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda bulunduğu veya ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları yapılmadığı belirtilen taşınırlara ilişkin işlemler tamamlanır.

 

3- Sistemde yer alan tüketim malzemeleri menüsünde tüketim malzemesi sayımı linki tıklanarak açılan pencerede, ilgili harcama biriminin seçilen taşınır ambarına ait belirtilen tarihteki sayım kayıtları oluşturulur. Sistemde kayıtlı olan tüketim malzemeleri miktarı açılan pencerenin “Eldeki miktar” sütununda gösterilir.

 

4-Ambardaki tüketim malzemelerinin sayımı yapılır ve sayım sonucu bulunan miktarlar “Sayım miktarı” sütununa sistem üzerinde kaydedilir.

 

5- Belirtilen tarihteki sayım kayıtları bu şekilde oluşturulduktan sonra Sayım Tutanağı yine sistem üzerinden 2 nüsha düzenlenir. Sayım sonuçları, sayım tutanağında gösterilir. Sayım Tutanağı sayım kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

 

6-Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan tüketim malzemeleri, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenir.

 

7-Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır. Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır.

 

8-Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği (kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ile taşınır işlem fişi) muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir.

Sayım Kurulu Onay formatı

 

E- DEVİR İŞLEMLERİ

 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi de söz konusu kayıt ve belgeleri aramak ve almak zorundadır.

 

1-Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevden ayrılmaları halinde harcama yetkilisince, bir başkan ve iki üyeden oluşan Devir ve Teslim Kurulu oluşturulur. Kurulda, devreden ve devralan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri yer alır.

Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalık, tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin sorumluluğundaki taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile yeni Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine devir ve teslim edilir.

Devir kurulu, Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin başkanlığında, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de katıldığı, en az üç kişiden oluşur.

 

2- Devri yapılacak ambarın devir tarihindeki mevcudunu gösteren sayım kaydı yukarıda yazılı olduğu şekilde sistem üzerinde oluşturulur.

 

3- Ambardaki tüketim malzemelerinin sayımları yapılır ve sayım sonucu bulunan miktarlar “Sayım miktarı” sütununa sistem üzerinde kaydedilir.

 

4- Sayım kayıtları bu şekilde oluşturulduktan sonra Ambar Devir ve Teslim Tutanağı yine sistem üzerinden 3 nüsha düzenlenir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken tüketim malzemeleri ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır.

 

5-Devir kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.

 

6-Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği (kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ile taşınır işlem fişi) muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir.

Devir ve Teslim Kurulunun oluşturulmasına dair Onay formatı

 

F. YIL SONU İŞLEMLERİ

 

1. Yıl sonlarında ambarlarda bulunan tüketim malzemelerinin sayımları Sayım İşlemleri bölümünde yazılı olduğu şekliyle yapılır ve sayım sonuçlarını gösteren Sayım Tutanağı düzenlenir. Sayım sonucunda kayda göre eksik ya da fazla dayanıklı taşınır bulunduğu tespit edildiği takdirde, taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle kayıtlar sayım sonuçlarına uygun hale getirilir.

 

2-Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra ilgili yılın Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli sistem üzerinden oluşturulur. Cetvel, Sayım Kurulu ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından imzalanır.

Taşınır Sayım ve Döküm cetveli, geçen yıldan devreden, yılı içinde giren, yılı içinde çıkan ve gelecek yıla devreden tüketim malzemelerinin miktar ve parasal değer olarak tutarlarını gösterir. Cetvelin gelecek yıla devir sütununda yazılı miktarın, sayım tutanağının sayımda bulunan miktar sütununda yazılı miktara eşit olması gerekir.

 

3-Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisince, Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli sistem üzerinden düzenlenir.

 

4-Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Taşınır yönetim hesabının hazırlanması ve harcama yetkilisine sunulması ile taşınır yönetim hesap cetvellerinin konsolide görevlisine gönderilmesi taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görev ve sorumluluğudur. (Yönetmelik madde 6)

 

5-Harcama Yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek imzalanır ve  muhasebe yetkilisine gönderilir.

 

6-Muhasebe Yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve Harcama Yetkilisine geri gönderir.

 

7-Harcama Yetkilisi, muhasebe yetkilisince onaylanmış Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştay’a; bir nüshasını ise mali yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine (Strateji Geliştirme Başkanlığı) gönderir. Cetvellerin birer nüshası da harcama biriminde muhafaza edilir.